Halis ESGİN
Malmüdürü V.

Tel : 0332 851 20 36

Faks : 0332 851 2036

Mail :