Yusuf YUVAKGİL
Malmüdürü V.

Tel : 0332 881 60 32

Faks : 0332 882 79 12

Mail :