Fikret Erol
Malmüdürü V.

Tel : 0332 631 22 14

Faks : 0332 631 22 62

Mail :