Konya Defterdarlık Logo
KONYA

Devletin genel siyasetinin en büyük teminatı Maliyedir.

Konya Defterdarlığı

Eklenme Tarihi
..
Okunma Sayısı
Kez Okundu.
Yorum
0 Yorum Yapıldı.
Bu Haberi Paylaşın
Adı Türü İndir
a1 pdf
Personel Tanıtma Formu xls
Abone Fatura Ödemeleri İşlem Süreci pdf
4706 SK' na Göre Satış işlem süreçi pdf
3 Aylık İstatistik pdf
Ay Sonu ve Yılsonu İşlemleri Süreci pdf
14.07.1965 - 657 - Devlet Memurları Kanunu doc
KONYA DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ pdf
13.12.1983 - 178 - Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname doc
31.08.2013 - 2013/4957 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik pdf
07.08.2013 - 657 Sayılı Kanunun Geçici 41 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ htm
24.07.2013 - 2013/5002 - Programcı ve Çözümleyici Unvanlarının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Teknik Hizmetler Sınıfı Başlıklı II Numaralı Bendi Kapsamına Alınması Hakkında Karar htm
25.03.2011 - 2011/2 - 2011/2 Nolu Genelge doc
PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ htm
PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ htm
PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ htm
Basın Bülteni pdf
Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi pdf
İç Kontrol Standartları Afişi pdf
Milli Emlak Müdürlüğü İşlem Yönergesi pdf
İrtifak Hakkı Tesis Edilecek Taşınmaz İhalesi pdf
Muhakemat Müdürlüğü İşlem Yönergesi pdf
Muhasebe Müdürlüğü İşlem Yönergesi pdf
İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE pdf
İLAN METNİ pdf
4734 Kamu İhale Kanunu pdf
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu pdf
Basın Bülteni pdf
SATIŞI YAPILACAK ARAÇ LİSTESİ pdf
İLAN METNİ pdf
TAŞINIR SATIŞ İLANI pdf
TÜFEK SATIŞ İLANI pdf
TAŞINMAZ SATIŞ KİRALAMA pdf
Hurda Satış İlanı pdf
Taşınır İhalesi pdf
MART AYI YEMEK LİSTESİ pdf
pdf
TÜFEK SATIŞ İLANI pdf
İLAN METNİ pdf
a2 pdf
Kimlik Talep Formu xls
Brifing Hazırlama İşlem Süreci pdf
6292 2-B ve 12. Md. Satış işlem süreçleri pdf
3 Aylık İstatistik2 pdf
Banka Ödeme İşlemleri Süreci pdf

Ek A: Fonksiyonel Teşkilat Şemaları

13.12.1983 - 190 - Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname doc
25.06.2012 - Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği doc
11.02.1959 - 7201 - Tebligat Kanunu doc
15.12.2009 - 2009/3 - 2009/3 Nolu Genelge (Kimlik) doc
Kamu İç Kontrol Standartları pdf
MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ htm
MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ htm
MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ htm
İlan Metni pdf
4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu pdf
6085 Sayılı Sayıştay Kanunu pdf
İLAN METNİ pdf
a3 pdf
Dul ve Yetimler İçin Mal Bildirimi Belgesi doc
Doğrudan Temin İşlem Süreci 1 pdf
Aboneliğe ve Tarifeye Bağlı Ödemeler pdf
6 Aylık İstatistik1 pdf
Banka Tahsilat İşlemleri Süreci pdf
Ek A/1: Muhakemat Müdürlüğü Fonksiyonel Teşkilat Şeması pdf
25.01.2012 - Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik doc
22.06.2006 - 5525 - Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun doc
İç Kontrol Nedir? pdf
12.10.2009 - 2009/2 - 2009/2 Nolu Özürlülere İlişkin Genelge doc
MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ htm
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ htm
MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ htm
6245 Harcırah Kanunu pdf
a4 pdf
Mal Bildirim Formu xls
Doğrudan Temin İşlem Süreci 2 pdf
Adli Dava İşlem Süreci pdf
6 Aylık İstatistik2 pdf
Bütçe Geliri İşlemleri Süreci pdf
Ek A/2: Muhasebe Müdürlüğü Fonksiyonel Teşkilat Şeması pdf
13.01.2007 - Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik doc
08.06.2004 - 5176 - Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun doc
02.03.2009 - 2009/1 - 2009/1 Nolu Genelge(Taşra Teşkilatı Muhasebat Birimleri ile İlgili) doc
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ htm
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ D.S.S. htm
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ htm
Risk Yönetimi Nedir? pdf
b1 pdf
İzin Formu doc
Fazla Çalışma Ödemeleri Süreci pdf
Arsa ve Kat karşılığı inşaat süreci pdf
Ceza Dava Takip Süreci1 pdf
Bütçe Gelirlerinden Red ve İade İşlemleri Süreci pdf
Ek A/3: Milli Emlak Müdürlüğü Fonksiyonel Teşkilat Şeması pdf
09.08.2006 - Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan değişikliği ve Atama Yönetmeliği doc
24.10.2003 - 4982 - Bilgi Edinme Hakkı Kanunu doc
01.01.2008 - 2008/2 - 2008/2 Nolu Giyecek Yardımı Ödenek Talepleri Hakkında doc
KONYA KURUMLAR D.S.S. htm
VETERİNER KON. ARAŞ. ENS. D.S.S. htm
KONYA KURUMLAR D.S.S. htm
Hassas Görev Nedir? pdf
IPARD II – Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı pdf
b2 pdf
Yurt Dışı İzin Formu doc
Geçici Görev Yolluğu İşlem Süreci pdf
Arşiv Süreci pdf
Ceza Dava Takip Süreci2 pdf
Bütçeleştirilmiş Borçlar Ödeme Süreci pdf
Ek A/4: Personel Müdürlüğü Fonksiyonel Teşkilat Şeması pdf
.12.2004 - Resmi Yazışmalarda uygulanacak Esas ve usuller Hakkında Yönetmelik doc
25.06.2001 - 4688 - Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu doc
Maliye Bakanlığı Stratejik Plan (2013-2017) Çerçevesi pdf
16.01.2008 - 2008/1 - 2008/1 Nolu Kadro Kullanımı hakkında doc
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ D.S.S. htm
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ D.S.S. htm
b3 pdf
Asgari Geçim İndirimi Formu xls
Geçici Personel Maaş İşlemleri Bildirim Süreci pdf
Bilirkişi Ödemeleri İşlem Süreci pdf
Ceza Dava Takip Süreci3 pdf
Değerli Kağıt İşlemleri Süreci 1 pdf

Ek B: Defterdarlık Görev Dağılımı Çizelgeleri

09.02.2003 - Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği doc
04.12.1999 - 4483 - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun doc
25.09.2007 - 2007/3 - 2007/3 NoluSicil Hakkında doc
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ D.S.S. htm
VETERİNER KONT. ARAŞ. ENS.D.S.S. htm
Performans Programı Nedir? pdf
b4 pdf
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Formu xls
Geçiçi Personelin Sigorta Primlerinin bildirim süreci pdf
Devir ve Terk İşlem Süreci pdf
Ceza Dava Takip Süreci4 pdf
Değerli Kağıt İşlemleri Süreci 2 pdf
Ek B/1: Muhakemat Müdürlüğü Görev Dağılımı Çizelgesi pdf
03.05.2002 - Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik pdf
04.05.1990 - 3628 - Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu doc
20.08.2007 - 2007/2 - 2007/2 Nolu Atama Onaylarının Tebliği doc
TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ D.S.S. htm
AHIRLI MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
Faaliyet Raporu Nedir? pdf
anasema pdf
Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Formu xls
mal_ve_hizmet_alim_islem_sureci 1 pdf
Doğrudan Temin Mal ve Hizmet Alım Süreci pdf
Diğer İstatistik Süreç1 pdf
Emanet İşlemi Süreci pdf
Ek B/2: Muhasebe Müdürlüğü Görev Dağılımı Çizelgesi pdf
18.05.2004 - Maliye Bakanlığı Personeli Hakkında Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi doc
10.11.1984 - 3071 - Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun doc
29.06.2007 - 2007/10 - 2007/10 Nolu Sendika Üye Tespiti Hakkında doc
VETERİNER KONT. ARAŞ. ENS.D.S.S. htm
AKÖREN MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirim Yöntemleri pdf
Muhasebe İşlem Fişi xls
mal_ve_hizmet_alim_islem_sureci 2 pdf
Donanım, Arıza, Kayıt, Silme, Değiştirme Talep Süreci pdf
Diğer İstatistik Süreç2 pdf
Evrak Kayıt Süreci pdf
Ek B/3: Milli Emlak Müdürlüğü Görev Dağılımı Çizelgesi pdf
22.09.2000 - Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik doc
27.09.1984 - 3046 - Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı KHK ile 13.12.1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında KHK Bazı Maddelerin Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı KHK'nin Değiştirilerek Kabulu Hakk doc
29.06.2007 - 2007/1 - 2007/1 Nolu Değerlendirme Formu Doldurma Klavuzu doc
AKŞEHİR MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
İç Denetim Nedir? pdf
Ödeme Emri Belgesi xls
Ödenek Talebi İşlem süreçleri pdf
Ecrimisil İşlem Süreci pdf
Geçici Görev Yolluk Ödeme Süreci1 pdf
İstatistik Hazırlama Süreci pdf
Ek B/4: Personel Müdürlüğü Görev Dağılımı Çizelgesi pdf
12.04.2000 - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği doc
06.01.1982 - 2577 - İdari Yargılama Usulu Kanunu doc
18.08.2005 - 2005/3 - 2005/3 Nolu Atama Emirlerinin Tebliği Hakkında doc
ALTINEKİN MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
Dul ve Yetim Aylığı Başvuru Formu doc
Personel Emekli Kesenekleri Bildirim Süreci pdf
Fazla Mesai Süreci pdf
Geçici Görev Yolluk Ödeme Süreci2 pdf
Kasa Ödemesi İşlemleri Süreci pdf
18.04.1999 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik doc
03.06.2005 - 2005/2 - 2005/2 Nolu Emeklilik Belgesi Hakkında doc
AKŞEHİR MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
BEYŞEHİR MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
Sakat ve Malul Aylığı Hastane Başvuru Formu doc
Personel Maaş İşlem Süreci pdf
Gelen Evrak ve Faks İşlemleri Süreci pdf
Gelen Evrak Süreci1 pdf
Kasa Tahsilatı İşlem Süreci pdf
15.01.1990 - Mal Bildiriminde Bulunulması hakkında Yönetmelik doc
15.02.2005 - 2005/1 - 2005/1 Nolu Bakanlığa Gönderilen Yazıların Zarflanmasında Yapılacak İşlemler Hakkında doc
ALTINEKİN MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
BOZKIR MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
Personel Nakil Bildirimi doc
Staj İşlemleri Süreci 1 pdf
Genel Satış işlem süreçleri pdf
Gelen Evrak Süreci2 pdf
KBS Yetkilendirme Süreci pdf
25.06.1983 - Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik doc
24.12.2004 - 2004/9 - 2004/9 Nolu Sendika Yönetim Kurulu Üyelerinin İzinleri Hakkında doc
BEYŞEHİR MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
CİHANBEYLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu doc
Staj İşlemleri Süreci 2 pdf
Giden Evrak ve Faks İşlemleri Süreci pdf
Giden Evrak Süreci1 pdf
Kesin Ödeme Süreci pdf
25.10.1982 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik doc
20.12.2004 - 2004/8 - 2004/8 Nolu Resmi Yazışma Kuralları doc
BOZKIR MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
ÇELTİK MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
Sürekli Görev Yolluğu Süreci pdf
İdari Dava İşlem Süreci pdf
Giden Evrak Süreci2 pdf
Kişilerden Alacaklar Süreci pdf
24.10.1982 - Disiplin Kurulları ve Disiplin amirleri Hakkında Yönetmelik doc
06.11.2004 - 2004/7 - 2004/7 Nolu Gönderilen Makamın zarfın Üstüne Yazılması Hakkında doc
CİHANBEYLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
ÇUMRA MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
Kayıp ve Çalıntı Kimlik Kartları Çizelgesi xls
Taşınır Mal İşlemleri Süreci pdf
İdari Yoldan Tescil Süreci pdf
Hastalık İzin Süreci pdf
Maaş Ödeme Süreci pdf
01.11.2004 - 2004/6 - 2004/6 Nolu Kurumlar Arası Nakil Hakkında doc
ÇELTİK MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
DERBENT MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
Yer Değiştirme İstem Formu xls
Taşıt Bakım, Onarım ve Sigorta İşlem Süreci pdf
İfraz ve Tevhid (İmar Planı Uygulamaları) Süreci pdf
Hukuk Dava Takip Süreci1 pdf
Menkul Kıymet İşlemleri Süreci pdf
14.10.2004 - 2004/5 - 2004/5 Nolu 36/A-12/d Uyarınca İntibak Hakkında doc
ÇUMRA MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
DEREBUCAK MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
Emeklilik İstek Dilekçesi xls
Web Site İşlemleri Süreci pdf
İlçe Satış Onayı İşlem Süreci pdf
Hukuk Dava Takip Süreci2 pdf
Muhasebe Birimler Arası İşlemleri Süreci pdf
04.08.2004 - 2004/4 - 2004/4 Nolu Atama Emirlerinin Tebliği Hakkında doc
DERBENT MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
DOĞANHİSAR MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
2009/3 Kimlik Genelge pdf
Yangın Malzemesi Alımı İşlem Süreci 1 pdf
İlçe Satış Onayı, Bakanlık ve Başbakanlık Onayına Tabi Satış İşlem Süreci pdf
Hukuk Dava Takip Süreci3 pdf
Ödenek İşlemi Süreci pdf
28.07.2004 - 2004/3 - 2004/3 Nolu Basına Bilgi ve Demeç Verme hakkında doc
DEREBUCAK MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
EMİRGAZİ MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
Pergen Taşra Görev Tanımları rar
Yangın Malzemesi Alımı İşlem Süreci 2 pdf
İrtifak Hakkı İşlem Süreci pdf
Hukuk Dava Takip Süreci4 pdf
Ön Ödeme Süreci pdf
29.03.2004 - 2004/2 - 2004/2 Nolu Kasım ve Aralık Ayı Sendika Bilgilerinin Bildirimi hakkında doc
DOĞANHİSAR MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
EREĞLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
Personel Müdürlüğü Hizmetli ve Şoför Örnek Görev Tanımları rar
Güvenlik Soruşturma İşlem Süreci pdf
Kaçak Akaryakıt Tasfiye İşlemleri Süreci pdf
Hukuk Dava Takip Süreci5 pdf
SGK Ödeme İşlemleri Süreci pdf
05.01.2004 - 2004/1 - 2004/1 Nolu Sicil İşlemleri Hakkında doc
EMİRGAZİ MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
GÜNEYSINIR MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
PEROP Veri Tabanı Bilgi Güncelleme Formu xls
Kimlik İşlemleri pdf
Kamu Konutları İşlem Süreci pdf
Hukuki Mütaala Verme Süreci1 pdf
Taahhüt İşlemleri Süreci pdf
05.08.2003 - 2003/8 - 2003/8 Nolu Tebligat Genelgesi Hakkında doc
EREĞLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
HADİM MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
Güvenlik Soruşturması ve Araştırma Formu doc
Personel Seferberlik İşlemleri pdf
Kira İşlem Süreci pdf
Hukuki Mütaala Verme Süreci2 pdf
Taşınır Kayıt İşlem Süreci pdf
02.06.2003 - 2003/7 - 2003/7 Nolu Sendika-Üyelikten Ayrılanlar Hakkında doc
GÜNEYSINIR MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
HALKAPINAR MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
Sendika Üye Sayılarının Tespit İşlemleri pdf
Maaş İşlemleri Süreci pdf
İcra Dava Takip Süreci1 pdf
Teminat Mektubunun Alınması ve İadesi İşlem Süreci 1 pdf
18.04.2003 - 2003/6 - 2003/6 Nolu İl İçi Atamalar Hakkında doc
HADİM MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
HÜYÜK MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
Yıllık Faaliyet Raporları pdf
Onarım Süreci pdf
İcra Dava Takip Süreci2 pdf
Teminat Mektubunun Alınması ve İadesi İşlem Süreci 2 pdf
18.04.2003 - 2003/5 - 2003/5 Nolu Vekaletlerin Taşraya Devri Hakkında doc
HALKAPINAR MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
ILGIN MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
3071 DİLEKÇE HAKKI SÜRECİ pdf
Tahsis İşlem Süreci pdf
İcra Dava Takip Süreci3 pdf
Yapı Denetim İşlemleri Süreci pdf
10.04.2003 - 2003/4 - 2003/4 Nolu Kimlik Hakkında doc
HÜYÜK MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
KADINHANI MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
3628 SAYILI KANUN SÜRECİ pdf
Taşınır İşlemleri Süreci pdf
İcra Dava Takip Süreci4 pdf
Yevmiye İşlemleri Süreci pdf
01.04.2003 - 2003/3 - 2003/3 Nolu 64/1 Kademe Terfi İşleminin Yapılmaması Hakkında doc
ILGIN MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
KARAPINAR MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
4483_SAYILI KANUN SÜRECİ pdf
Taşınır Mal Tasfiye İşlemleri Süreci pdf
İcra Dava Takip Süreci5 pdf
21.02.2003 - 2003/2 - 2003/2 Nolu Ek Ödemelerin Usul ve Esaslarında Oluşan Tereddütlerin Giderilmesi hakkında doc
KADINHANI MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
KARATAY MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
BİLGİ EDİNME SÜRECİ pdf
Taşınmaz İstatistik ve Rapor Süreci pdf
İcra Takip Süreci1 pdf
20.01.2003 - 2003/1 - 2003/1 Nolu Sendika İşyeri Temsilcilik Odası ve İlan Panosu Hakkında doc
KARAPINAR MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
KULU MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
BİMER YAZILARININ RAPORLANMA SÜRECİ pdf
Trampa İşlemleri Süreci pdf
İcra Takip Süreci2 pdf
05.11.2002 - 2002/1 - 2002/6 Nolu Vekalet, Tedvir ve Görevlendirmenin Usulü Hakkında doc
KARATAY MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
MERAM MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
CEZALARIN SİCİLDEN SİLİNMESİ SÜRECİ pdf
Yatırım İşlem Süreci pdf
İcra Takip Süreci3 pdf
07.02.2002 - 2002/3 - 2002/3 Nolu Muhtaçlık Belgesi Hakkında doc
KULU MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
SARAYÖNÜ MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
DİSİPLİN SÜRECİ pdf
Yurt İçi Sürekli Görev Harcırahı ve Emeklilik İşlemleri Süreci pdf
İcra Takip Süreci4 pdf
31.01.2002 - 2002/2 - 2002/2 Nolu V.H.K.İ. Sınavı Hakkında doc
MERAM MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
SELÇUKLU MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
GÖR.UZAK.SÜRECİ pdf
İdari Dava Takip Süreci1 pdf
28.01.2002 - 2002/1 - 2002/1 Nolu Hususi Pasaport Talepleri Hakkında doc
SARAYÖNÜ MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
SEYDİŞEHİR MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
İDARİ DAVA İŞLEM SÜRECİ pdf
İdari Dava Takip Süreci2 pdf
SELÇUKLU MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
TAŞKENT MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
İDARİ İŞLEM SÜRECİ pdf
İdari Dava Takip Süreci3 pdf
SEYDİŞEHİR MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
TUZLUKÇU MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
MAHKEME TAKİP SÜRECİ pdf
İdari Dava Takip Süreci4 pdf
TAŞKENT MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
YALIHÜYÜK MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
MAL BİLDİRİMİ SÜRECİ pdf
İdari Dava Takip Süreci5 pdf
TUZLUKÇU MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
YUNAK MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
ÖDÜL İŞLEM SÜRECİ pdf
İdari Yazışma Süreci pdf
YALIHÜYÜK MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
Açıktan_Atama_Süreci pdf
İlama Bağlı Borçlar Ödeme Süreci1 pdf
YUNAK MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
ARŞİV-Arşiv İşlemleri Süreci pdf
İlama Bağlı Borçlar Ödeme Süreci2 pdf
AHIRLI MALMÜDÜRLÜĞÜ htm
Asli Memurluğa atanma _İşlem_Süreci pdf
İlçede Avukat Yetkilendirme Ve Görevlendirme Süreci1 pdf
AKÖREN MUHASEBE htm
Atama (Personel Müdürlüğü) 1 pdf
İlçede Avukat Yetkilendirme Ve Görevlendirme Süreci2 pdf
Bakanlık Merkez Birimleri ile Defterdarlıklar Arası Atama pdf
Keşif Gideri Ödeme Süreci1 pdf
Başarısız olan Aday Memurlar Hakkında Yapılacak İşlemler pdf
Maaş Süreci pdf
Defterdarlık Merkez Birimleri ile İlçe Birimleri Arasında Atama_İş_Yap_Süreci pdf
Mahkemelere Yapılan Yazışma Süreci pdf
Diğer Kurumlardan Naklen Atama İşlem Süreci pdf
Muakkip İşlem Süreci1 pdf
EĞİTİM-1 Bakanlık ve Diğer Kurumlar Tarafından Düzenlenen Eğitimlere Ait İş Ve İşlemler pdf
Muakkip İşlem Süreci2 pdf
EĞİTİM-2 Mayem Tarafından Düzenlenen Eğitimlere Ait İş Ve İşlemler Süreci pdf
Muakkip İşlem Süreci3 pdf
EĞİTİM-3 Defterdarlıkça Düzenlenen Eğitimlere Ait İş Ve İşlemler Süreci pdf
Muhakemat Görevlendirme Süreci pdf
Emeklilik İşlemleri pdf
Taşınır Alım Süreci1 pdf
Hizmet_Değerlendirme_Süreci pdf
Taşınır Alım Süreci2 pdf
İl Defterdarlığına Atanan ve Naklen Giden Merkez Atamalı Personelin İşlem Süreci pdf
Taşınır Alım Süreci3 pdf
İl Defterdarlıkları Arası İsteğe Bağlı Atama pdf
Tebliğat Süreci pdf
İSTATİKTİK 1-Personel Hareketleri İstatistik Cetvelinin Düzelenerek Gönderilmesi İşlem Süreci pdf
Telefon Fatura Ödeme Süreci pdf
İSTATİKTİK 2-Değişiklik Cetvelinin Düzelenerek Gönderilmesi İşlem Süreci pdf
Vazgeçme Süreci1 pdf
İSTATİSTİK 3-İl İçi Tenkis-Tahsis Cetvelinin Düzelenerek Gönderilmesi İşlem Süreci pdf
Vazgeçme Süreci2 pdf
İSTATİKTİK 4-Özürlü Personele Ait İstatistik Cetvelinin Düzelenerek Gönderilmesi İşlem Süreci pdf
Yıllık İzin Süreci1 pdf
İSTATİKTİK 5-Milli Emlak Çalışanlarına Ait İstatistik Cetvelinin Düzelenerek Gönderilmesi İşlem Süreci pdf
Yıllık İzin Süreci2 pdf
İSTATİSTİK 6-Kamu Personeli Bilgi Tespit Formunun Düzelenerek Gönderilmesi İşlem Süreci pdf
İzin_İşlemleri_Süreci pdf
KADRO 1-Kadro İlave Tenkis ve Tahsis İşlem Süreci pdf
KADRO 2-Kadroların Kullanılması ve Boşaltılması İşlem Süreci pdf
KADRO 3- Genel Kadro Değişikliği İşlem Süreci pdf
KADRO 4-Sayıştay Vizeli Tahsis Ve Tenkis İşlem Süreci pdf
Kadro ve Ünvan Deişikliği İşlemleri pdf
Merkez Atamalı kadrolara vekalet ve görevlendirme işlemleri pdf
Merkez Atamalı Personelin Eğitim İşlem Süreci pdf
Merkez Atamalı Personelin Emeklilik İşlemleri pdf
Merkez Atamalı Personelin İzin (senelik, mazeret, sıhhi,ücretsiz) İşlem SÜRECİ pdf
Merkez Atamalı Personelin Pasaport ve Kimlik işlem süreci pdf
Merkez Atamalı Personelin Terfi İşlemleri pdf
Merkez Atamalı Personelin Yer Değiştirme ve Tayin Talepleri İşlem Süreci pdf
SINAV-Sınav İşlemleri Süreci pdf
Valilik Atamalı Personelin Terfi pdf
Vekalet ve Görevlendirme İşlemleri pdf
Giden Evrak İşlem Süreci pdf
Gelen Evrak İşlem Süreci pdf
İhale İşlemleri Süreci pdf
Facebookda Paylaş Twitterda Paylaş Googleda Paylaş Linkedinde Paylaş Pinterestde Paylaş
Bu haber toplam defa okundu.
Yorumlar
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
İlk Yorumu Siz Yapın

Uyarı : Çok uzun metinler, küfür, Hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,

Türkçe karakter kullanılmayan ve Büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır