İzin

 
Memuriyette 5 yılını dolduran personelin ücretsiz izin hakkı var mıdır?

Devlet memurlarına 5 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyetleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere 1 yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

 

 


Aday memurlara göreve başladıkları bir yıl içinde yıllık izin verilip verilemeyeceği?

Hizmeti 1 yıldan az olan aday memurların yıllık izin hakkı bulunmamaktadır. Ancak 1 yılı doldurduğu günü takip eden günden itibaren  talebi halinde 20 gün yıllık izin kullanımı mümkündür.

 

  

Devlet memurlarının yıllık izin kullanmakta iken rahatsızlığı sebebiyle rapor verilmesi durumunda yıllık izni devam eder mi?

Yılık izini kullanmakta iken rahatsızlığı sebebiyle rapor verilmesi durumunda rapor, rapor tarihinden itibaren yıllık izni keseceğinden, rapordaki istirahat süresi kadar hastalık izni işleyemeye başlayacaktır. Bu durumda rapor sebebiyle kullanılamayan yıllık izin süresi, ilgilinin talebi ile amirin uygun bulacağı bir zamanda kullanılabilir.

Ancak;

a) Yıllık izin süresi rapor süresinden az ise;

Yıllık iznini kullanmakta iken hastalığı nedeniyle rapor verilen memurların hastalık izninin bitiş tarihi, yıllık iznini bitiş tarihinden sonraki bir tarihe rastlaması halinde, memurun kullanamadığı yıllık iznini kullanmaya devam etmeksizin hastalık izninin bitimine müteakip göreve başlaması gerekir.

b) Yıllık izin süresi rapor süresinden fazla ise;

Yıllık izni kullanmakta iken, hastalığı nedeniyle rapor verilen memurların hastalık raporunun süresi yıllık iznin bitiş tarihinden önce sona ermesi halinde, yıllık iznin bitiş tarihine müteakip göreve başlaması gerekir.

c) İznin bitiş tarihi rapor süresinin bitişiyle aynı ise; 

Yıllık iznini kullanmakta iken, hastalığı nedeniyle rapor verilen memurların hastalık izninin bitiş tarihinin kulandığı yıllık izninin bitiş tarihi ile aynı tarihe rastlaması halinde, raporun bitiş tarihine müteakip göreve başlaması gerekir.

 

 Eşi doğum yapan erkek memurun mazeret izni var mıdır ?
Erkek memura karısının doğum yapması sebebiyle,isteği üzerine ve doğum olayının belgelenmesi koşulu ile 10 gün izin verilir.

 

Amirin uygun bulması halinde evlenme, doğum ve ölüm dışında mazaret izni verilebilir mi?
Memurlara bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak mazeretleri sebebiyle 10 gün mazeret izni verilebilir.
Zaruret halinde 10 gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci defa aldığı mazeret izni yıllık izinden düşülür.

 

Aday memurlar mazeret izni kullanabilirler mi?
Bir yıllık memuriyet hizmetini doldurmayan aday memurlarda mazeret izni hakkından yararlanır. Aday memurlara mazeretleri halinde en çok 10 güne kadar mazeret izni verilebilir.


Uzun süreli tedaviyi gerektiren bir hastalığa yakalanan memura verilecek hastalık izinlerinin süresi ne kadardır ?
Kanser, verem, akıl hastalığı gibi uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara 18 aya kadar hastalık izni verilebilir. İzin süresi sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşemeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

 

Başka kurumlardan naklen atananların yıllık izni nasıl kullandırılacak ?
Başka Kurum ve Kuruluşlardan naklen atanan memurların önceki Kurum veya Kuruluşta yıllık iznini kullanamamış veya bir kısmını kullanmış olması durumunda, en son görev yaptığı kurumda kullanmadığı yıllık iznini kullanabilecektir.

 

Kadın memurlar doğum öncesi Kanuni 8 hafta izinlerinin kaç haftasını dilerse doğum sonrasında kullanabilir ?
Kadın memurlara doğum yapmadan önce 8 hafta doğum öncesi izni verilir. Bu süre doktor raporu ile hamileliğin 32.haftasından itibaren kullandırılır. 8 haftalık kanuni doğum öncesi izninin 5 haftasının doğum sonrası kullanılmak üzere devredilmesinde ancak doktor raporu ile “37.haftaya kadar çalışabilir, sağlık yönünden uygundur” olur.

 

Sezaryenle doğum yapan kadın memura 2 ay Sağlık Kurulu Raporu verildikten sonra kadın memur hangi yasal izni kullanacaktır?
Kadın memurlara doğum yaptığı tarihten itibaren verilen 8 hafta izin bir sağlık izni değil, mazeret iznidir. Sezaryenle doğum yapan ve 2 ay rapor verilen memurun kullanacağı izin hastalık iznidir,mazeret izni kullanamayacaktır.